Hvis man ikke producerer konkurrencedygtige kvalitetsprodukter, er cirkulær økonomi tom snak

Salget af biler i verden er mere end fordoblet de seneste 20 år, og den årlige mængde af brugte bildæk følger med. Det er Kina, der står for den største stigning i de seneste år.

Bildæk er traditionelt lavet af gummi, stål og tekstil. Gummiet er en blanding af naturgummi, syntetisk gummi og diverse kulstofholdige additiver. Sammensætningen af et bildæk varierer alt efter typen af dæk, men i grove træk udvindes der ved oparbejdning 75 % gummi, 15 % stål og 10 % tekstilfibre.

Der findes som udgangspunkt fem forskellige måder, et land kan skille sig af med brugte bildæk på:

  1. Eksport af udtjente dæk til et andet land
  2. Deponi
  3. Regummiering (ny gummibelægning på et genbrugt dæk)
  4. Forbrænding (brændværdien er sammenlignelig med fyringsolie)
  5. Genanvendelse til nye råvarer

Siden 1991 har vi hos Genan A/S i Viborg arbejdet med løsning nummer 5 – og baseret vores forretning på dette. Det sker ud fra den filosofi, at genanvendelse forudsætter bearbejdning på et kvalitetsmæssigt niveau, hvor det genanvendte kan erstatte jomfrueligt råmateriale.

Genan har gennem årene udvidet med yderligere 3 fabrikker i Tyskland og senest en fabrik i Texas, USA. Genan er ikke nogen stor virksomhed målt på antal ansatte og omsætning, men i miljønichen ”genanvendelse af kasserede dæk” er vi verdens største, og vores fabrik i Houston, Texas, er med en kapacitet på 100.000 tons/år (svarende til ca. to og en halv gang alle kasserede dæk i Danmark) verdens største fabriksanlæg til oparbejdning af udtjente dæk.

Hvorfor er vi blevet førende i vores miljøniche?

  • Lige fra begyndelsen for 25 år siden har Genan arbejdet målrettet på at producere råvarer af høj kvalitet – baseret på genanvendelse for substituering af nye råvarer.
  • Genan har opnået ISO-certificering inden for både energi-, miljø- og kvalitetsledelse.
  • Lovgivning i Danmark og EU har forbudt deponi af dæk og har sat fokus på affaldshierarkiet, der illustrerer fem metoder til affaldshåndtering – fra den for miljøet dårligste til den for miljøet bedste løsning.
  • Genan arbejder konstant på at udvikle markederne for de oparbejdede produkter.

Hvad producerer vi? 

Hos Genan oparbejder vi de brugte dæk i 3 hovedfraktioner: Gummi, stål og tekstil.

Gummiet kan vi producere i mange forskellige kornstørrelser: fra ultrafint pulver på max. 0,125 mm til groft granulat på op til 6 mm – alt efter formålet. Det genvundne gummi anvendes til et væld af forskellige formål, hvor det indgår som erstatning for og supplement til jomfrueligt gummi – eksempelvis i dæk, industrigummi, faldunderlag, kunststofgræsbaner osv.

Det rensede stål sendes til omsmeltning og indgår i nye produkter.

Vil du samarbejde med os, så vi bliver 100% effektive i den cirkulære økonomi?

Skønt vores udviklingsafdeling ihærdigt arbejder på flere nye anvendelsesmuligheder for tekstildelen på ca. 10 %, har vi desværre endnu ikke fundet andre aftagere til denne fraktion end købere, der anvender tekstilfibrene som brændsel med henblik på energiudnyttelse. Man kan derfor med en vis ret sige, at kun 90 % af vores input indgår i den cirkulære økonomi. Dette vil vi gerne lave om på, og vi indbyder derfor alle med innovative idéer til udnyttelse af vores tekstil/gummi-fraktion til et samarbejde.


Cases