Ambu A/S

Miljøforbedringer blev en konkurrenceparameter. Ambu har opprioriteret virksomhedens arbejde med CSR, så det nu er forankret i koncernledelsen. Ambu anser CSR-strategien som et vigtigt redskab til at agere ansvarligt og styrke miljøhensynet i leverandørkæden.

Ambu udvikler, producerer og markedsfører udstyr til hospitaler og ambulancer. Virksomheden beskæftiger ca. 2.500 mennesker globalt hvoraf ca. 150 arbejder i Danmark.

Ambu har ca. 300 væsentlige leverandører primært placeret i Malaysia, Kina og USA tæt på produktionsstederne. Ambu har ikke direkte kontakt til underleverandørerne.

Ambu udarbejder business cases for planlagte tiltag, som f.eks. for udfasning af ftalater. Herved opnår de viden om de besparelser og den reducerede miljøpåvirkning, som kan opnås ved tiltaget.

Valget af leverandører til samarbejde sker primært ud fra krav til produkternes funktionalitet, en række kvalitetskrav samt de økonomiske aspekter. De miljømæssige aspekter indgår også i overvejelserne.

Ambu foretager en risikoscreening og en vurdering af, om leverandørerne og distributører opfylder virksomhedens Code of Conduct. Desuden indhenter Ambu materialedeklarationer for eksempel i forhold til SVHC (Substances of Very High Concern) og konfliktmineraler.

Reduktion af miljøpåvirkning

Ambu indhenter klimadata fra sine produktionsenheder i henhold til retningslinjer beskrevet i Green House Gas Protocol (GHGP) Scope 1 og Scope 2, og omregner data til CO2- ækvivalenter pr. år. Af data fra de seneste tre år (2014-2016) fremgår det, at den procentvise udviklingen i CO2-udledning er mindre end Ambus stigning i producerede ton.

Ambu forventer en betydelig vækst over de kommende år. Dette betyder et øget produktionsoutput og dermed øget påvirkning af miljøet. Ambu vil fortsætte arbejdet med kontinuerligt at reducere stigningen i CO2-ækvivalenter fra produktion i forhold til øgning af producerede mængder.

Valg af leverandører

Ambu stiller høje krav om, at de valgte materialer er så skånsomme for miljøet som muligt. Samtidig lægges der vægt på, at produktionen sker på miljø- og energimæssig forsvarlig vis. Ambus Code of Conduct definerer krav til leverandører om miljøhensyn, og krav til leverandører er en kontrolleret proces i Ambu’s ISO-kvalitetssystem.

Ved produktudvikling og ændringer af produkter afholdes typisk møder eller videokonferencer med leverandøren med deltagelse af repræsentanter fra virksomhedens afdelinger i leverandørlandet. På møderne deltager repræsentanter fra udviklings-, kvalitets- samt indkøbsafdelingen.

Ambu oplever stor velvillighed og forståelse, når de fremsætter ønsker om miljøhensyn og andre CSR-krav for eksempel i forhold til menneskerettigheder.

Udfasning af ftalater

Ambu har haft succes med at udskifte klassificerede ftalater i en lang række af sine produkter blandt andre larynxmasker, ansigtsmasker og genoplivningsposer. I 2015/16 har Ambu opdateret og udvidet ftalatpolitikken til udover medicinsk udstyr også at omfatte træningsdukker. Målet er, at alle Ambus produkter og træningsdukker med udgangen af 2019 er frie for klassificerede ftalater.

“Det var kundekrav til udfasning af ftalater i vores produkter, som satte en produktudvikling i gang sammen med vores leverandører. Vi så tidligt forretningsmuligheden, og da projektet passede til vores CSR-strategi, var vi ikke i tvivl. Nu er det lykkedes os at få en konkurrencefordel over for de kunder, som efterspørger ftalatfrie produkter”, siger Senior Corporate Product Manager, Claus Villadsen.